fbpx
Arrow down icon

Политика за поверителност в социалните мрежи

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Кой е администраторът на вашите лични данни?

Invoitix ag информира ПОТРЕБИТЕЛЯ, че е пристъпил към създаване на профил в социалните мрежи Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo и Google+. Тези страници и услуги се предлагат и управляват от трети страни. Всички тези страници имат свои собствени разпоредби за защита на данните. Тези трети страни или доставчици също използват свои собствени бисквитки и т.н. Когато взаимодействат с който и да е акаунт в invoitix ag в някоя от социалните мрежи, данните на потребителя автоматично се предават на тези компании. В такива случаи изрично се прилагат разпоредбите за защита на данните на съответната трета страна или доставчик. Потребителите трябва да знаят, че данните се събират чрез тези услуги и могат да бъдат предадени на други трети страни. Invoitix ag няма влияние върху събирането на данни или по-нататъшното им използване от тези социални мрежи и не знае колко данни съхраняват, къде ги съхраняват и колко дълго, степента, до която спазват задълженията за изтриване на данни, анализите, които правят на данните, връзките, които правят към данните и на кого предават данните.

Най-важните услуги на трети страни, които invoitix ag използва, са:

YouTube: YouTube е собственост на Google. За допълнителна информация относно начина, по който YouTube обработва потребителските данни, моля, вижте неговата Политика за поверителност.

Facebook (Meta): Facebook е собственост на Meta Platforms Ireland Limited. За допълнителна информация относно това как Facebook обработва потребителските данни, моля, направете справка с неговата Политика за поверителност и Политика за бисквитки.

Instagram: Instagram, Inc. е собственост на Meta Platforms Ireland Limited. За допълнителна информация относно това как Instagram обработва потребителски данни, моля, направете справка с неговата Политика за данни.

Linkedin: Linkedin е собственост на Microsoft. За допълнителна информация относно начина, по който Linkedin обработва потребителски данни, моля, вижте неговата Политика за поверителност и Политика за бисквитки.

С каква цел обработваме вашите лични данни?

Цели на обработката на данните: поддържане на връзка между ПОТРЕБИТЕЛЯ и invoitix ag, която може да включва следните операции

  • Обработка на заявки и заявки, направени към invoitix ag
  • Отчет за дейности и събития, организирани от invoitix ag
  • Информиране за продукти или услуги, предлагани от invoitix ag
  • Взаимодействайте чрез официални профили
  • Статистика

Защо можем да обработваме вашите лични данни?

Правно основание на обработката: член 6.1.a от GDPR; субектът на данните е дал съгласие за обработка на личните му данни за една или повече конкретни цели. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има профил в същата социална мрежа и е решил да взаимодейства с присъствието на invoitix ag в тази мрежа, като проявява интерес към публикуваната там информация. Следователно, в момента на искане за следване на нашите официални профили, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на invoitix ag своето съгласие за обработка на лични данни, съхранявани в неговия профил в тази социална мрежа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ винаги има достъп до политиките за поверителност на самата социална мрежа, както и да конфигурира своя профил, за да гарантира своята поверителност.

Invoitix ag има достъп и обработва публичната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, особено неговата държава и избран език. Тези данни се използват само в рамките на социалната мрежа и ще бъдат включени във файл на invoitix ag само когато е необходимо за обработка на искането на ПОТРЕБИТЕЛЯ или за други цели, споменати в тази политика за поверителност.

Колко дълго invoitix ag съхранява вашите лични данни?

Критерии за съхранение на данни: данните ще се съхраняват, докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не оттегли даденото съгласие, както е посочено в тази политика за поверителност на социалните мрежи.

На кого разкриваме вашите лични данни?

Съобщаване на данни: invoitix ag може да разкрие вашите лични данни на други местни офиси, собственост на invoitix ag, доставчици на услуги и консултанти ("трети страни"), ако това е необходимо, за да се изпълнят искания от Потребителя. Договорените доставчици на услуги могат да бъдат например превозвачи, транспортни линии, застрахователни компании, логистични платформи, банки, публични органи или ИТ доставчици, предоставящи ИТ инструменти, позволяващи нашите услуги.

Освен това, invoitix ag може да разкрие лични данни, обработвани във връзка с използването на социалните мрежи на invoitix ag, вашето участие в събития или получаване на търговска информация от invoitix ag на хостинг компании, маркетингови компании или други доставчици, необходими за предоставяне на услугите. В допълнение към това, ние може да разкрием вашата информация, за да може ние да спазим законовите задължения, да защитим правата, собствеността и безопасността на нас или други лица, или в случай на продажба/сливане/ликвидация на която и да е част от бизнеса или активите на invoitix ag.

Третите страни, на които се разкриват личните данни, могат да се намират извън вашата държава на местоживеене. В този случай, invoitix ag ще се позовава на политиката за поверителност на третите страни, като предполага адекватно ниво на защита на личните данни. Освен това третите страни, използвани от invoitix ag, гарантират, че се поддържа законна методология за предаване и разкриване на лични данни, например Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април (ОРЗД).

Какви са вашите права?

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април (ОРЗД), вие имате следните права:

Право на достъп, коригиране, преносимост и изтриване на вашите данни и ограничаване или възражение срещу тяхната обработка. Invoitix ag разчита на мерките за защита на данните, използвани от трети страни за изпълнение на тези права.

Всяко съгласие, което може да сте предоставили на invoitix ag, може да бъде оттеглено по всяко време, като се свържете с нас, чрез данните за контакт, предоставени по-долу.

Информация за контакт за упражняване на права:

invoitix ag
Haselstrasse 1
5400 Baden

Електронна поща: [email protected]

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОФИЛА

Invoitix ag ще извърши следните действия:

  • Достъпва до публичната информация на потребителския профил в социалната мрежа.
  • Публикува в профила на потребителя на съответната информация, вече публикувана в социалната мрежа на invoitix ag.
  • Изпраща лични и индивидуални съобщения чрез каналите на социалната мрежа.
  • Актуализаций на състоянието на страницата, които ще бъдат публикувани в ПОТРЕБИТЕЛСКИЯТ профил.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ винаги може да контролира връзките си, да изтрива съдържанието, което вече не го интересува, и да определя с кого да споделя връзките си; за да направи това, той трябва да има достъп до настройките си за поверителност в рамките на тази социална мрежа.

3. ПУБЛИКАЦИИ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ, след като е последовател или се е присъединил към профила на invoitix ag в социалната мрежа, може да публикува коментари, връзки, изображения, снимки или всякакъв друг вид мултимедийно съдържание, поддържано от социалната мрежа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ във всички случаи трябва да бъде собственик на публикуваното съдържание, да притежава авторски права и права на интелектуална собственост или да има съгласието на засегнатите трети страни.

Всяка публикация в социалната мрежа, било то текстове, графики, снимки, видеоклипове и др., които застрашават или има вероятност да застрашат морала, етиката, добрия тон или благоприличието и/или които нарушават, права на интелектуална или индустриална собственост, нарушаване на имиджа или закона, е изрично забранено. В тези случаи invoitix ag си запазва правото незабавно да премахне съдържанието, без предизвестие, и може да поиска постоянно блокиране на ПОТРЕБИТЕЛЯ в социалната мрежа.

invoitix ag не носи отговорност за Съдържанието, свободно Публикувано от ПОТРЕБИТЕЛ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да има предвид, че публикациите му могат да бъдат прочетени или видени от други потребители, Така че ПОТРЕБИТЕЛЯТ винаги е отговорен за собствената си поверителност. Изображенията, които могат да бъдат публикувани в социалната мрежа, няма да бъдат съхранявани във всеки файл от invoitix ag, но ще останат в социалната мрежа.

4. ДАННИ ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ИЛИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Достъпът и регистрацията чрез профилите в социалните мрежи е забранена за непълнолетни под 18-годишна възраст. От друга страна, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е с увреждания, намесата на притежателя на родителските права или настойничеството или намесата на законния му представител чрез валиден документ, който акредитира представителството, ще бъде необходима за достъп или регистрация в профилите на социалната мрежа.

Invoitix ag ще бъде изрично освободен от всякаква отговорност, която може да възникне от използването на социалните мрежи от непълнолетни или хора с увреждания. Социалните мрежи не събират съзнателно никаква лична информация от непълнолетни лица, следователно, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е непълнолетен, той не трябва да се регистрира, нито да използва социалните мрежи на invoitix ag, нито да предоставя лична информация.